Рекомендації вчителям щодо ведення журналу.

Рекомендації вчителям щодо ведення журналу.

Інструкція

з ведення класного журналу

(скорочено)

(Наказ МОН №496 від 03.06.08)

2.1. Загальні вимоги до ведення класного журналу

визначаються Інструкціями щодо заповнення (з ведення) Класного журналу;

— позначення класу на титульній сторінці журналу здійснюється арабськими цифрами і відповідними прописними літерами українського алфавіту (без лапок), а назва школи записується повністю (без скорочень);

— розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до навчального плану закладу загальної середньої освіти, з урахуванням поділу класів на групи, здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи;

— особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів у класному журналі несуть класний керівник та вчителі, які здійснюють його ведення;

Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

Записи проводяться чорнилами одного (чорного) кольору, чітко і охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Сторінка «КЛАСНИЙ   ЖУРНАЛ»

 1. Запис переліку навчальних предметів інваріантної та варіативної складових відповідно до навчального плану здійснюється на третій сторінці журналу.
 2. У п’ятому та шостому рядках  в дужках слід написати назву іноземних мов, які вивчаються.
 3. Сьомий рядок у журналі 5-го класу має бути доповнений записом у дужках «Вступ до історії».
 4. Для 6-го класу у рядку вісім після слів «Всесвітня історія» робиться допис «Історія України».
 5. У рядках, відведених для варіативної складової записуються  назви курсів за вибором.
 6. Якщо для вивчення окремих навчальних предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у журналі відводяться окремі сторінки.

СПИСКИ УЧНІВ

Список учнів (прізвище та ім’я повністю) відповідно до свідотцтв про народження у всіх розділах і на предметних сторінках на початок навчального року записується класним керівником у чіткій відповідності до алфавіту. За умови однаковості прізвища та імені запис проводиться по батькові. Кожен учень, який навчається за індивідуальною формою навчання заноситься в списки учнів класу, до якого він зарахований.

 1. Учень, який прибув у клас упродовж на­вчального року, записується  в  кінці списку  на поточній  сторінці, а на подальших сторінках класного журналу в алфавітному  порядку.
 2. Якщо учень вибув із класу, то навпроти його прізвища в списках обліку робиться за­пис «вибув» /«вибула»). На наступних сторінках учень у список не запису­ється. Якщо цей учень знову прибув у цей клас, то він записується в кінці списку.

Розділ «Облік відвідування»

 • Класний керівник щодня відмічає кількість уроків, пропущених учнями на сторінці «Облік відвідування» у  вигляді дробу, де чисельник вказує на причину відсутності («хв» –  по хворобі,    «н» – будь-яка інша причина), а знаменник – на кількість пропущених уроків.
 • Цей показник пропусків повинен чітко відповідати обліку відвідування на предметних сторінках класного журналу.
 • Навпроти прізвищ учнів, для яких організована індивідуальна форма навчання, один раз робиться запис «Індивідуальна форма навчання. Наказ № …. від …………». Відсутність таких учнів на предметних сторінках не фіксується.

Розділ «Облік  навчальних досягнень учнів»

У розділі І «Облік відвідування» відсутність учня записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н – відсутність учня, хв – відсутність через хворобу), а знаменник – на кількість пропущених уроків. Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

 • На предметних сторінках назви предметів записуються у відповідності з назвою у навчальному плані з прописної літери.
 • Прізвище, ім’я та по батькові вчителя вказується повністю (без скорочень).
 • Дата проведення уроку записується дробом арабськими цифрами через скісну лінію («04/09» – чисельник – день, знаменник — місяць).
 • Відсутність учня на уроці позначається «н», не залежно від причини.
 • Запис змісту уроку на предметній сторінці повинен повністю відповідати календарному плануванню.
 • В журналі назви індивідуальних перевірок з української мови («Діалог», «Усний переказ» – у І семестрі, «Усний твір», «Читання вголос» — у ІІ семестрі ) записуються вгорі на місці запису дати.
 • За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір, читання) бали виставляються протягом семестру. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру.
 • Оцінки за обов’язкові фронтальні перевірки з усіх предметів (контрольні, лабораторні, практичні) виставляються під датою не пізніше 10-денного терміну з дня їх виконання (бажано до наступного уроку).
 • Відсутність учнів на цих уроках позначається «н» і ніякі додаткові письмові роботи з ним не проводяться.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

У разі проведення здвоєних дата і тема кожного уроку записуються окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «Зошит», а не «За зошит»; «І семестр», а не «За І семестр» тощо.

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напамять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

Розділ «Облік  навчальних досягнень учнів»

Домашні завдання

Обсяг і характер домашніх завдань регулюється листом МОН України від 29.10.2007 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ». Згідно з Державними санітарними правилами і нормами до організації освітнього процесу існують такі вимоги, за якими обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували:

Клас Час на виконання
5-6-ті класи 2,5 години
7-9-ті класи 3 години
10-11-ті класи 4 години

 

Кількість  і  призначення  учнівських  зошитів

 

Суспільно-філологічні дисципліни

 • з української мови та мов національних меншин:
 • у 5-9 класах – по 2 робочих зошити,
 • у 10-11 класах – по 1 робочому зошиту;
 • з української та зарубіжної літератур:
 • у 5-11 класах – по 1 робочому зошиту;
 • з іноземних мов:
 • у 5-11 класах – по 2 робочих зошити (один з яких може бути на друкованій основі) та по 1 словнику;

Природничо-математичні дисципліни

з математики:

у 5-6 класах – по 2 робочих зошити;

у 7-9 класах – по 3 робочих зошити    (2 – з алгебри, 1 – з геометрії),

у 10-11 класах – по 2 робочих зошити (1 – з  алгебри і початків аналізу, 1 – з геометрії);

з фізики та хімії:

у 7-11 класах – по 2 зошити (1 – для домашніх та класних робіт, 1 – для лабораторних, практичних та практикумів (зберігається в кабінеті);

 • з історії, правознавства, біології, географії, громадянської освіти, художньої культури, мистецтва, захисту Вітчизни, інформатики, музичного мистецтва –        по 1 робочому зошиту.
 • Для контрольних робіт з української мови та мов національних меншин, української та зарубіжної літератур, математики, алгебри (алгебри і початків аналізу), геометрії, фізики, хімії, біології, гео­графії заводяться окремі зошити.
 • З усіх інших предметів (у тому числі й з іноземних мов) наявність зошитів для контрольних робіт не передбачена.
 • Контрольні зошити зберігаються у школі протягом навчального року.
  • Аналіз контрольних робіт виконують у робочих зошитах.
 • Писати в зошитах акуратним, розбірливим почерком.
 • Зошити підписувати державною мовою, з іноземних мов – мовою, що вивчається.
 • Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів учнів 5-11-х класів: Зошит

для робіт (контрольних робіт)

з української мови

учня 5-А класу Чорноморської гімназії  № 1

м. Чорноморська

Петренка Павла

 • Після підпису зошита крапку не ставити.
 • Записи в зошиті виконувати кульковою ручкою із синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем, підкреслень, креслень, умовних позначок тощо використовувати простий олівець).
 • У робочих зошитах між класною й домашньою роботою пропускати два рядки (в зошитах у лінію) та чотири клітинки           (в зошитах у клітинку) (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків і клітинок не пропускати).
 • Дотримувати абзаців, однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка.
 • Після дати, заголовків, назв видів робіт крапку не ставлять.
 • Дату в робочих зошитах записувати словами, в окремому рядку вказувати класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв’язного тексту, наприклад:

Сьоме вересня

Класна робота

Однорідні члени речення

 • У робочих зошитах учням 10-11-х класів (крім української мови) дозволяється дату позначати на полях арабськими цифрами (07.09.19), а на рядку — вид роботи.
 • У зошитах для контрольних робіт у всіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота, наприклад:

Перше жовтня

Антична література

Для виправлення помилки учень повинен закреслити неправильно написану літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення, учневі потрібно зробити охайне закреслення тонкою горизонтальною лінією і далі написати правильно. Виправлення робити ручкою, а не олівцем.

Витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є пунктуаційним знаком) не дозволяється.

Вимоги до перевірки зошитів

 • зошити з української мови та мов національних меншин:

у 5-6 класах – перевіряються двічі на тиждень,

у 7-8 класах – 2-3 рази на місяць,

у 10-11 класах – двічі на місяць;

зошити з математики:

у 5-6 класах – перевіряються один раз на тиждень (не менше однієї роботи),

у 7-9 класах – один раз на два тижні (не менше 2 робіт на вибір учителя),

у 10-11 класах  двічі на місяць;

з української та зарубіжної літератур:

у 5-11 класах – один раз на місяць;

з іноземних мов:

у 5-9 класах – один раз на місяць,

у 10-11 класах – перевіряються найбільш значимі роботи, але з розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів,

словники перевіряються раз на семестр.

Порядок  перевірки  письмових робіт

Усі записи, помітки й виправлення в учнівських письмових роботах учителю слід виконувати ручкою з червоним чорнилом (пастою).

Виявлені помилки на вивчені вже правила у диктантах та творчих роботах учитель підкреслює  горизонтальною рискою, але не виправляє й на березі в цьому ж рядку вказує тип помилки (І – орфографічна помилка, V – пунктуаційна, Л – лексична, Г – граматична, С – стилістична, З – змістова).

Помилки на ще не вивчені правила учитель виправляє, перекреслюючи їх скісною рискою  ( ⁄ ) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, вказує на березі тип помилки, проте її не враховує при остаточному визначенні оцінки.

П’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюється до однієї помилки.

Аналіз контрольних робіт учні виконують у робочих зошитах.

Розділ «Облік  навчальних досягнень учнів»

«Тематична» виставляється на підставі всіх видів навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивченої теми (не менше трьох оцінок).

Доцільно проводити тематичне оцінювання через 8-12 уроків (але не менше 7 уроків).

Відсутнім протягом вивчення теми учням замість  оцінки робиться запис «н/а» – не атестований.

Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Семестровий бал («І семестр», «ІІ семестр») виставляється на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання передбачених видів мовленнєвої діяльності з мов (української та національних меншин), а з іноземних мов враховуються результати семестрового контролю за чотирма уміннями (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Семестрова оцінка підлягає  коригуванню, тому після її виставлення       (з усіх предметів), обов’язково відводиться колонка з написом «Скоригована».

«Річна» виставляється на основі семестрового оцінювання з урахуванням індивідуальних особливостей учня, динаміки зростання рівня навчальних досягнень.

Семестрові й річні оцінки учнів, які навчаються за індивідуальною формою, переносяться на предметні сторінки.

Коригування  семестрового  балу

У триденний термін, після виставлення семестрової оцінки, батьки учня, який хоче підвищити семестровий бал, звертаються до керівника закладу з вмотивованою заявою.

Наказом керівника створюється комісія у складі трьох чоловік. Складається графік проведення коригування. Члени комісії готують завдання, які охоплюють зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру.

Оцінювання проводиться у письмовій формі в термін 5 днів після подачі заяви. Робота зберігається протягом року.

Комісія заповнює протокол. Керівник видає наказ про підсумки повторного оцінювання.

Якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації
здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.

Розділ «Облік  навчальних досягнень учнів»

 • Класний журнал – документ фінансової звітності.
 • Записи в журналі повинні бути зроблені в день проведення уроку, відповідно до календарного планування.
 • Категорично забороняється робити записи тем та дат проведення уроків наперед.
 • Під час заміни уроків записи робить учитель, який здійснює заміну. Після домашнього завдання він робить запис «Заміна. Петренко І.В. (своє прізвище з ініціалами). Підпис».
 • Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться запис «зараховано» ( в клітинці для оцінки пишеться «зар»).
 • У разі звільнення учня за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, захисту Вітчизни, при виставленні тематичних, семестрових, річних балів, робиться запис «звільнений»/«звільнена» ( в клітинці для оцінки пишеться «зв»).
 • Учням, звільненим від державної підсумкової атестації у клітинці для оцінки робиться запис «зв».
 • У разі не атестації учня робиться відповідний запис «н/а».

 

Розділ «Реєстрація вступного інструктажу»

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводить класний керівник двічі на рік   (на початку семестрів) і ставить підпис про його проведення.

Учні, яким виповнилося 14 років, підписуються власноруч. За молодших дітей розписується класний керівник.

 

Розділ «Облік проведення бесід
з безпеки життєдіяльності»

У розділі фіксуються проведені класним керівником бесіди з правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, поводження на льоду, у надзвичайних ситуаціях, небезпеки отруєнь, профілактики захворювань тощо.

Розділ «Загальні  відомості
про  учнів  класу»

 • Номер особової справи записується у відповідності до запису в алфавітній книзі.
 • Дані про учня та його батьків ведуться відповідно до записів у свідоцтві про народження (без будь-яких скорочень).
 • Домашня адреса записується за фактичним місцем проживання учня.
 • Зміни в обліковому складі учнів класний керівник фіксує тільки після наказу по школі про вибуття чи прибуття того чи іншого учня (дата і номер наказу вноситься до журналу).

Контроль  за  веденням  журналу

 • В кінці кожної навчальної чверті журнал ретельно перевіряється заступником директора з навчально-виховної роботи.
 • Приділяється увага фактичному засвоєнню програми (відповідність навчальному плану та календарному плануванню); об’єктивності виставлених поточних, тематичних оцінок; наявності контрольних та інших видів робіт; правильності записів замін уроків.
 • Після перевірки журналу заступником директора, класний керівник забезпечує виправлення вказаних помилок.
 • Розділ «Зауваження до ведення класного журналу»
 • Записи у цьому розділі можуть робити директор, заступник директора з навчально-виховної роботи та особи, які мають право на інспектування.
 • До функціональних обов’язків заступника директора входить здійснення систематичного контролю (не менше 4 разів на рік) за правильністю оформлення журналів.
 • Під час перевірок заступник директора заносить відповідні записи, зауваження, відмічає усунення виявлених порушень.
 • В графі «Відмітка про виконання» вчитель, який отримав зауваження, ставить підпис та дату ознайомлення і робить запис про усунення вказаних недоліків («Виконано» або «Ознайомлений»/«Ознайомлена»), ставить дату та особистий підпис.

Контроль  за  веденням  журналу

 • У кінці навчального року кожен учитель у журналі на своїй предметній сторінці праворуч робиться запис «Програма виконана» і ставить підпис.
 • Касний керівник здає журнал заступнику директора з навчально-виховної роботи, де той робить запис «Журнал перевірено та здано до архіву» і ставить дату та підпис.

3.2. Виставлення оцінок до класного журналу

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня.

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр відводиться колонка з надписом Скоригована.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений).